Betingelser

LiveNation.dk (“Website”) ejes og drives af Live Nation (Music) UK Limited (“vor”, “os” og “vi”). Vi er et selskab registreret i England og Wales med registreringsnummer 02409911 Vort kontor er registreret på 2nd Floor Regent Arcade House, 19 – 25 Argyll Street, London W1F 7TS og vores VAT nummer er 489 7987 40. info@livenation.dk er vores email adresse.

Dette er betingelserne for brug af website ("Betingelser"), der gælder for slutbrugeres anvendelse af website. Ved at bruge Websitet accepterer du at være bundet af Betingelserne. Website er beregnet for brugere der er over 18 år gamle. Hvis du ikke er bosiddende i Danmark, over 18 år gammel, eller ikke accepterer betingelserne, må du ikke benytte eller søge adgang til website og vi vil have ret til at begrænse eller udelukke din adgang til website. Hvis der er noget du er i tvivl om er du velkommen til at sende en email med dine spørgsmål til: info@livenation.dk

1 DINE FORPLIGTELSER

1.1 Du må ikke:

 • (a) benytte website (eller dele af det) til illegale formål og du vil benytte det i henhold til gældende lovgivning,
 • (b) uploade eller transmittere via website (hverken som Brugerindlæg (som defineret herunder) eller på anden måde
  • (i) nogen computer virus, macro virus, trojan horses, worms, logic bombs eller andet der er udviklet til at forstyrre, afbryde eller nedlukke normale driftsprocedurer på en computer, eller
  • (ii) noget materiale der er krænkende, offensivt eller af utugtig karakter, eller der kan medføre vrede, ubehag eller unødvendig angst,
 • (c) benytte website på en måde der
  • (i) kan medføre forstyrrelse, skade, nedsat effektivitet eller på anden vis påvirke effektivitet eller funktionalitet på website eller
  • (ii) overtræde eller krænke rettigheder på nogen person, selskab eller firma (inklusive, men ikke begrænset til, intellektuelle ejendomsretter, fortrolighed eller privatliv),
 • (d) skabe eller offentliggøre link til nogen del af website eller forsøg på uautoriseret adgang til nogen komponent på website,
 • (e) kopiere eller distribuere nogen del af website på noget medie uden vor forudgående skriftlige tilladelse, og
 • (f) ændre eller modificere nogen del af website andet end hvad der kan betragtes som rimeligt nødvendigt for brug af website til det tilsigtede formål.

1.2 Du accepterer, at skulle du kunne gøre krav mod eller anlægge sag mod en slutbruger af websitet som følge af denne slutbrugers brug af Websitet, vil du forfølge disse krav og søgsmål uafhængigt af og uden regres mod os.

1.3 Du må kun benytte website til private ikke-kommercielle formål.

2 VORE RETTIGHEDER

2.1 Vi forbeholder os retten til:

 • (a) midlertidigt eller permanent at ændre websitet eller trække det (eller dele af det) tilbage med eller uden varsling af dig, og med forbehold for bestemmelserne i punkt 8 accepterer du, at vi ikke kan holdes ansvarlige over for dig eller tredjemand for ændring eller tilbagetrækning af Websitet; og/eller
 • (b) ændre disse betingelser med mellemrum. Fortsætter du med at bruge Websitet (eller dele af det), vil dette blive betragtet som en accept af sådanne ændringer. Det er dit ansvar regelmæssigt at undersøge, om betingelserne er blevet ændret. Hvis du ikke er enig i ændringerne i betingelserne skal du straks ophøre med at benytte websitet og/eller
 • (c) overvåge enhver aktivitet og accept associeret med website. Vi kan efterforske enhver overtrædelse af disse betingelser eller klager der relateres til websitet og foretage de handlinger vi anser som passende (hvilket kan inkludere, men ikke er begrænset til, udstede advarsler, suspension, afslutning, eller skærpelse af betingelser for din adgang og/eller fjerne materiale fra websitet.

2.2 Vi vil gøre os rimeligt umage med at fastholde websitet. Websitet ændres fra tid til anden. Du har ikke ret til nogen kompensation for manglende brug af nogen part af website som følge af fejl, nedlæggelse eller tilbageholdelse af website eller dele af dette af nogen årsag.

3 DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER

Vi respekterer dine personlige data og skal behandle dem i henhold til vores privatlivspolitik og gældende regler for databeskyttelse med løbende opdateringer. Venligst klik her for at se vor privatlivspolitik

4 LINKS TIL ANDRE HJEMMESIDER

Vi kan etablere links til andre websites eller ressourcer. Du anerkender og accepterer at vi ikke er ansvarlige for tilgængelighed af disse eksterne ressourcer eller websites, ikke anbefaler, og ikke påtager os ansvar hverken direkte eller indirekte for privatlivspolitikker eller indhold (inklusive misfortolkninger eller krænkende indhold) på sådanne websites, inklusive (uden begrænsning) enhver annoncering, produkt eller andet materiale eller ydelse på eller tilgængelige fra disse websites eller ressourcer, eller for nogen skade, tab eller krænkelse forårsaget af eller antaget forårsaget af, eller forbundet med, denne brug eller udnyttelse af sådant indhold, produkter eller ydelser på disse eksterne sites eller ressourcer.

5 KONTI

Det kan være nødvendigt at oprette en konto for at benytte dele af websitet. Du må aldrig benytte en anden Websitebrugers konto uden dennes forudgående samtykke. Du skal opgive fuldstændige og præcise oplysninger, når du opretter en konto hos os. Du er alene ansvarlig for det, der sker på din konto, og vi anbefaler, at du opbevarer dit password til kontoen sikkert. Du skal straks underrette os hvis du er opmæærksom på uautoriseret bruug af din konto.

6 BRUGERINDLÆG

6.1 Vi kan nu eller i fremtiden tillade indsendelse til website af video og/eller anden kommunikation eller materiale fra brugere af website (herefter "Bruger indlæg"). Brugerindlæg skal til alle tider overholde betingelserne og separate betingelser for brugerindlæg som vi kan bringe på websitet med mellemrum.

6.2 Ved indsendelse af brugerindlæg til website giver du os:

 • (a) en uigenkaldelig, tidsubegrænset, ikke-eksklusiv, transferibel, vederlagsfri, verdensomspændende ret og licens (med ret til bevilling af underlicenser) til brug, modificering, hoste, aggregere, dele, udlede arbejder af, syndikere, publicere, reformattere, oversætte, lave uddrag (hele eller i dele) og distribuere som Brugerindlæg (og på anden vis kommunikere som Brugerindlæg til offentligheden) gennem ethvert kendt eller fremtidigt medie (inklusive, uden begrænsning, websites udover dette website), for andre formål uanset om disse er kommercielle, annoncering eller andet, og
 • (b) at give hver bruger af website en uigenkaldelig, tidsubegrænset, verdensomspændende ikke-eksklusiv, vederlagsfri licens til adgang til Brugerindlæg via website.

6.3 Ved indsendelse af Brugerindlæg til website attesterer du at du;

 • (a) har fuld ret og autoritet til at give rettigheder og licenser i relation til Brugerindlæg som fastlagt i denne Aftale, og
 • (b) Brugerindlæg som du indsender:
  • (i) ikke overtræder nogen tredieparts intellektuelle ejendomsrettigheder (inklusive, uden begrænsning, copyright og/eller varemærker), anden ejendomsret eller rettigheder for publicering eller beskyttelse af privatliv,
  • (ii) ikke overtræder nogen lov, bestemmelse, henstilling eller regulativ,
  • (iii) ikke er krænkende, stødende, illegal truende eller illegalt chikanerende,
  •  
  • (iv) ikke er utugtig eller pornografisk, og
  • (v) ikke overtræder nogen lov om konkurrenceforvridning, diskrimination eller falsk markedsføring.

6.4 Vi anbefaler ikke Brugerindlæg eller meninger, anbefalinger eller råd der er udtrykket heri, og, underlagt paragraf 8 herunder, fralægger vi os ethvert ansvar i forbindelse med Brugerindlæg. Vi tillader ikke overtrædelser af copyright eller andre immaterielle rettigheder på Websitet. Vi forbeholder os ret til at fjerne Brugerindlæg uden varsel og for enhver årsag efter vort skøn, inklusive, uden begrænsning, brud på betingelser for brugerindlæg eller brud på intellektuel ejendomsret/

6.5 Du anerkender at brug af website medfører eksponering af Brugerindlæg for en lang række kilder, og at vi ikke er ansvarlige for nøjagtighed, brugbarhed, sikkerhed eller intellektuelle ejendomsret på eller relaterende til Brugerindlæg. Du anerkender også, at vi ikke kan garantere, at du ikke vil støde på Brugerindlæg, som er eller kan opfattes som ukorrekte, krænkende eller anstødelige, og du accepterer at fralægge, og fralægger dig hermed, enhver juridisk eller bevillingsmæssig ret eller fordring du måtte have mod os i relation til dette (med henvisning til paragraf 8 herunder).

6.6 Hvis du mener at en Brugerindlæg på website er enten unøjagtigt, krænkende, uanstændigt, uacceptabelt eller overtræder intellektuelle ejendomsrettigheder bedes du kontakte os her

7 TILGÆNGELIGHED

Vi gør vort bedste for at levere seriøst indhold og software. Vi lægger vægt på at sikre handicappede adgang og på at opfylde de gældende adgangsnormer. Mange handicappede internetbrugere har svært ved at bruge websites på grund af deres opsætning. Vi er ved at gennemgå og ændre vores websites, så de bliver så tilgængelige som muligt og forenelige med den slags tilpasningsdygtig teknologi, der bruges af handicappede, herunder skærmlæsere.

8 ANSVARSBEGRÆNSNING

8.1 SELV OM VI BESTRÆBER OS PÅ AT VERIFICERE NOJAGTIGHEDEN AF ALLE DE OPLYSNINGER, VI LÆGGER PÅ WEBSITET, STILLER VI INGEN GARANTIER, HVERKEN UDTRYKKELIGHT ELLER UNDERFORSTÅET, VEDRORENDE OPLYSNINGERNES NOJAGTIGHED

8.2 Website leveres som det er og forefindes, kun for din information og personlige brug uden repræsentation eller garanti. Medmindre andet er angivet i separate betingelser for et specifikt produkt eller ydelse, afgiver vi ingen garantier af nogen art, hverken udtrykkelige eller antydede, i relation til website, produkter eller ydelser der tilbydes på website, hverken af os eller på vore vegne (inklusive gratis software til download), inklusive, men ikke begrænset til, antydede garantier for tilfredsstillende kvalitet, egnethed for et bestemt formål, ikke-krænkende kompatibilitet, sikkerhed, nøjagtighed, tilstand eller komplethed, eller nogen antydet garanti der måtte opstå fra handling, brug eller handel.

8.3 Medmindre andet er angivet i separate betingelser for et specifikt produkt eller ydelse, afgiver vi ingen garantier for website, produkter eller ydelser der leveres på website af os eller andre på vore vegne (inklusive gratis software til download) vil tilfredsstille dine krav, eller vil være uden afbrydelser, rettidig, sikker eller fejlfri, at defekter vil blive korrigeret, eller at website eller server der gør det tilgængeligt, eller produkter eller ydelser leveret på website enten af os eller af andre på vore vegne (inklusive gratis software til download) vil være fri for virus eller bugs eller er fuldt funktionsdygtige, nøjagtige eller pålidelige. Vi kan ikke drages til ansvar for noget tab af indhold eller materiale som resultat af upload til eller download fra website.

8.4 Intet i Betingelserne skal begrænse dine rettigheder som forbruger i henhold til dansk lovgivning.

8.5 Du anerkender, at vi ikke kan garantere for Websitets sikkerhed eller for fortroligheden af de oplysninger, du opgiver eller henter på Websitet.

8.6 Med forbehold for præceptive danske regler accepterer du, at vi uden for tilfælde af forsæt eller grov uagtsomhed ikke kan holdes ansvarlige hverken i eller uden for kontrakt eller på anden måde for;

 • (a) økonomiske tab (herunder tab af indtægter, overskud, kontrakter, forretning eller forventede besparelser), eller
 • (b) tab af goodwill eller renommé, eller
 • (c) tab af data eller brug af data, eller
 • (d) noget specielt eller indirekte tab eller følgeskade,

der måtte opstå uanset om sådanne tab var indenfor forventning af nogen af os på det tidspunkt hvor årsagen til tabet opstod.

8.7 Intet i Betingelserne udelukker eller begrænser vores ansvar for dødsfald eller personskader som følge af uagtsomhed fra vores eller vores agenters eller medarbejderes side eller erstatningsansvar i forbindelse med svigefuld adfærd.

9 SKADESLØSHOLDELSE

DU ANERKENDER AT VÆRE ALENE ANSVARLIG FOR (OG HOLDE OS SKADESLØSE FOR) ALLE KRAV, ANSVAR, SKADE, TAB OMKOSTNINGER OG UDGIFTER, INKLUSIVE JURIDISKE OMKOSTNINGER, DER MÅTTE PÅFØRES OS SOM FØLGE AF ETHVERT BRUD PÅ BETINGELSERNE FRA DIN SIDE VED BRUG AF WEBSITE (INKLUSIVE UDEN BEGRÆNSNING, I RELATION TIL BRUGERINDLÆG) ELLER BRUG AF ANDEN PERSON DER BENYTTER DIN PC ELLER INTERNETADGANG.

10 INTELLEKTUEL EJENDOMSRET OG BRUGSRET

10.1 Du anerkender og accepterer at al copyright, varemærker og alle andre intellektuelle ejendomsrettigheder i alt materiale og indhold på website til enhver tid er vores eller vore licenstageres ejendom. Du har alene ret til brug af dette materiale som specificeret af os.

10.2 Du anerkender og accepterer at materiale og indhold på website er leveret for din personlige, ikke-kommercielle anvendelse, og at du må udskrive en kopi, og downloade udtræk af, enhver side på website for sådanne formål. Al anden brug af Websitets materiale og indhold er strengt forbudt. Du anerkender at du ikke må (eller assistere eller forenkle trediepart til) kopiere, reproducere, sende, publicere, udsende, sælge, licensere, fremvise, distribuere, kommercielt udnytte eller oprette udledte arbejder på basis af sådant materiale og indhold.

10.3 Bortset fra personlige oplysninger (som defineret i vores privatlivspolitik) vil ingen information der indsendes til website, hverken som kommentar, chatroom funktion eller på anden måde, blive behandlet fortroligt, og du anerkender at vi må benytte denne information til ethvert formål under disse betingelser.

10.4 Vi forbeholder os alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt fremgår på eller af website.

11 MEDDELELSER

11.1 Du kan sende os meddelelser i henhold til eller i forbindelse med disse betingelser pr. e-mail til info@LiveNation.dk.

Bevis for afsendelse er ikke garanti for vres modtagelse af din meddelelse og du skal sikre at du har modtaget en bekræftelse fra os, hvilket vi forsøger at gøre indenfor 5 arbejdsdage fra vores modtagelse og som du bedes gemme.

12 GENERELT

12.1 Hvis dele af betingelserne findes at være ulovlige, ugyldige eller af den ene eller anden grund uigennemførlige, skal den pågældende bestemmelse kunne adskilles fra disse betingelser og ikke have betydning for de øvrige betingelsers gyldighed eller gennemførsel.

12.2 Disse betingelser (med løbende tillæg) indeholder hele aftalen og forståelsen mellem os i alle sager der er omtalt heri og annullerer alle tidligere skriftlige eller mundtlige aftaler om dette. Ingen mundtlig forklaring eller mundtlig oplysning ændrer fortolkningen af disse betingelser. Du bekræfter, at ved at acceptere disse Betingelser støtter du dig ikke til oplysninger, der ikke udtrykkeligt er inkluderet heri. Dog skal intet i disse betingelser tjene til udelukkelse af ansvar for bedragerisk udtalelse eller handling.

12.3 Betingelserne er underlagt engelsk og walisisk lovgivning hvis ret vil have eksklusiv jurisdiktion i enhver tvist, men vi forbeholder os ret til efter eget skøn at forlægge retshandlinger til andre jurisdiktioner. Website er styret og leveret af os fra England. Vi garanterer ikke at website er passende for eller tilgængeligt i andre lande.