Giv styrke til jorden: Live Nation Environmental Sustainability Charter

 

Live Nation Entertainment er verdens førende virksomhed indenfor live underholdning, og består af globale markedsledere: Ticketmaster, Live Nation Concerts, Festival Republic, Academy Music Group, C3 Presents, LN Media and Sponsorship og Artist Nation Management.

Live Nation Entertainment har muligheden for at ændre liv. Vi tror på, at give styrke til andre gennem musik er én af de måder, hvorpå vi kan gøre den største forskel i verden. Dette gælder for vores tilgang til bæredygtighed. "Giv styrke til jorden" er vores tilgang til at mindske vores miljøpåvirkninger.

Vi afhænger af miljøet for at skabe live arrangementer i verdensklasse. Vi er miljøets repræsentanter der, hvor vores spillesteder og live arrangementer finder sted, og omgivelserne spiller en uundværlig rolle i at skabe den unikke stemning, der skaber varige minder for fans.

Vi vil vise lederskab indenfor miljøindsats ved at sætte videnskabsbaserede mål, som vil sikre, at vores reduktioner af drivhusgasemissioner (GHG) er afstemt med de forpligtelser, der er indeholdt i FN's klimakonventionens Paris aftale. Det sikrer, at vi bidrager til det dekarboniseringsniveau, der er nødvendigt for at holde den globale temperaturstigning under 1,5 °C, sammenlignet med præindustrielle temperaturer, som anført i Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 2018 evalueringsrapport fra 2018.

 

Live Nations holdning til klimaændringer

Klimaændringer er reelle, og finder sted her og nu. CO2e-niveauerne i luften er de højeste nogensinde. Ekstreme vejrhændelser er blevet hyppigere og kraftigere og har påvirket mange menneskers liv. Dette og andre miljøanliggender såsom tab af biodiversitet, luftforurening, stigning i havniveauet og forsuring af haverne viser, at menneskers handlinger pludselig gør jorden et mindre gæstfrit sted. Som følge af Living Planet Reports rapportering om katastrofale tab i biodiversitet, IPCC's fastsættelse af en tidsplan for nødaktioner til at begrænse opvarmning, øget offentlig bevidsthed og protester, der kræver regeringstiltag, er behovet for samarbejde mellem regeringer, virksomheder, organisationer og enkeltpersoner om at reducere vores drivhusgasemissioner blevet tydeligere end nogensinde.

Som verdens førende virksomhed inden for live underholdning har vi et ansvar for at bevare oplevelsen med live musik for de kommende generationer, og en enestående mulighed for at bruge vores platform til at inspirere miljøhandling på global plan.

 

Vi vil arbejde på at reducere vores spillesteders og festivalers miljøpåvirkning for at sikre, at vi er ansvarlige verdensborgere, at vi passer på de fællesskaber, hvor vi arbejder, og at vi gør vores del til at begrænse de mest skadelige påvirkninger ved globale klimaændringer.

Vi vil udnytte vores branches kreative etik, motivere og inspirere vores fans, medarbejdere, kunstnere og branche til at tage små, men effektive skridt for miljøet ved vores arrangementer og på længere sigt.

Og vi vil bruge bæredygtighed som en måde, hvorpå vi fortsat kan innovere og tilføje værdi til vores forretning.

Denne charter er:

  • En samlende visionder vil drage fordel af og sætte gang i det arbejde, der er foretaget til dato, og rettes mod et fælles bæredygtighedsformål ved at ændre vores indsats fra trinvis til nytænkende.
  • Et ambitiøst, men handlingsrettet målsæt. Vi vil rette vores indsats og mål mod de senest etablerede standarder og rammer såsom de Forenede Nationers mål for bæredygtig udvikling og Initiativet med videnskabsbaserede mål
  • En inspirerende og offentlig engagementsplatformder samler det bedste inden for live musik, kultur, mærker, uddannelse og videnskab til at tackle og inspirere løsninger til klimaændringer indbyrdes blandt branchen, vores medarbejdere og de millioner af fans, der kommer gennem vores indgange.

 

Tilgang

Vi har identificeret otte prioritetsområder, der udgør vores bæredygtighedsarbejde: emission og energi, ressourceanvendelse og -spild (herunder plastik), vand, levnedsmidler, offentligt engagement, indkøb, transport og lokale påvirkninger. Hvert område er blevet vurderet i konteksten af deres påvirkning af, og bidrag til, de relevante FN-mål for bæredygtig udvikling1.

 

Drivhusgasemissioner

I 2019 vil alle spillesteder, der ejes og drives af Live Nation, og alle live arrangementer måle deres drivhusgasemissioner med det formål at sætte videnskabsbaserede mål, som vil sikre, at vores reduktioner af drivhusgasemissioner (GHG) er på linje med de anbefalinger, der er fremsat i FN's Klimapanels (IPCC) vurderingsrapport for 2018

Det vil gøre os i stand til at sætte årlige reduktionsmål for at nå vores overordnede mål med en 50 % reduktion af kategori 1 og 2 drivhusgasemissioner i 2030.

 

Energi

Vi anser den hurtige overgang til lavemissionsøkonomi som værende presserende.

Vores mål er, at alle de spillesteder og kontorer, vi ejer og driver, samt alle vores live arrangementer bliver strømforsynet af 100 % vedvarende energi. Vores bygninger og spillesteder vil følge certificerede standarder for energiudnyttelse.

I løbet af de næste 10 år vil vi øge andelen af energi fra vedvarende kilder og investere i energieffektivitetstiltag og -certificering. Vi vil vælge partnere og leverandører, som kan hjælpe os med at nå vores mål og støtte innovation og teste nye teknologier.

Ressourceeffektivitet og -spild

Live Nation vil prioritere reduktion af affald, efterfulgt af genanvendelse og så genbrug, energiudnyttelse og bortskaffelse.

Vi tilstræber, at alle vores kontorer, spillesteder og arrangementer vil være intet affald til lossepladsen og opnå en genbrugsrate på 50 % (eller højere) i 2030, mens der tages hensyn til lokale og nationale forudsætninger.

Vi vil komme med præcise rapporter om vores affald og udvikle planer for håndtering for affald med vores kontrahenter. Vi vil oprette renovationssystemer med lukkede kredsløb på vores spillesteder og arrangementer samt støtte udviklingen af en cirkulær økonomi.

 

Plastik

Vi vil udfase salget af engangsplastik på de spillesteder, vi ejer og driver, og under vores arrangementer seneste 2021. Alle genstande skal derefter være enten genanvendelige, fornyelige, certificeret komposterbare, eller hvis det er uundgåeligt, være fremstillet af mindst 30 % genbrugt indhold.

Det omfatter prøvebeholdere, bestik, tallerkner, kopper, flasker, service, poseforpakning, rørepinde, sugerør.

Vi vil udforske tilgængelige plastalternativer og få vores partnere til at gå efter samme mål. Vi vil implementere en indkøbspolitik, der prioriterer:

  • Genbrug over engangsbrug
  • Fornybare over ikke-fornybare ressourcer
  • Certificerede komposterbare produkter, hvor kommercielle kompostfaciliteter forefindes
  • Prioriter produkter med højest genbrugsindhold tilgængeligt, mindst 30 %

 

Vand

Vi vil sørge for god adgang til kvalitetsdrikkevand på vores spillesteder og live-arrangementer, reducere vandspild og identificere højrisikoområder, hvor begrænsninger af vandforbrug er nødvendig. Vi vil udforske genbrug af husholdninsspildevand og støtte innovation på dette område.

Levnedsmidler

Vi ser industriel levnedsmiddelproduktion og spild som et miljøproblem. Vi vil anerkende levnedsmidlers CO2-fodaftryk og arbejde med vores leverandører om at indkøbe levnedsmidler med de højest mulige standarder for dyrevelfærd. Det er en prioritet at tilbyde vores kunder sunde levnedsmidler af høj kvalitet.

Vi vil minimere mængden af levnedsmidler, der går til spilde, få mest muligt ud af kompostfaciliteter.

Engagement

Vores bæredygtighedsmål vil blive kommunikeret til vores publikum på en klar og transparent måde, og vi vil bruge vores position og rækkevidde til at komme i kontakt med vores kunder for at øge bevidstheden om miljøanliggender. Vi vil tage forbindelse til og samarbejde med lokale og nationale miljøsager og -organisationer. Vi vil deltage i samtaler omkring bæredygtighed inden for og uden for branchen for at dele bedste praksis og lære af andre.

 

Partnerskaber og indkøb

Vi vil arbejde med vores forsyningskæde, partnere og sponsorer mod fælles bæredygtighedsmål.

Vi vil overveje den fulde livscyklus for de produkter, vi indkøber, og muliggøre udviklingen af nye markeder for at støtte bæredygtige produkter.

Transport

Det er vigtigt, at alle vores spillesteder og live arrangementer har gode offentlige transportforbindelser, og vi vil arbejde med leverandører og lokale myndigheder om at fremme brug af bæredygtig transport såsom bus, sporvogn, togrejser og cykling. I forbindelse med uundgåelige negative påvirkninger vil vi finde, måle og skabe positive påvirkninger for at skabe en balance og promovere dette over for vores publikum, kunstnere, leverandører og kontrahenter.

Lokale påvirkninger

Økologi – Hvert spillested og plads har sine egne unikke egenskaber, og designs er udarbejdet, så der tages hensyn til eventuelle miljømæssigt følsomme områder eller arvegenstande eller kulturgenstande. Vi vil arbejde inden for de lokale rammer, og om nødvendigt foretage vurderinger af miljø- eller biodiversitetspåvirkninger for at beskytte lokal flora og fauna, mens vi afholder vores arrangementer.

Støj og lys – vi vil arbejde på at minimere vores arrangementers støjeffekt og lysforurening.

Lokalsamfund – Vi støtter lokale velgørenhedsorganisationer og skabe lokale beskæftigelsesmuligheder, hvor det er muligt. Vi vil bestræbe os på at måle den økonomiske effekt, som vores spillesteder og live-arrangementer har på lokalområderne.

Trivsel – Vi vil sikre sundhed og trivsel for alle medarbejdere og gæster.

Forvaltning

Bæredygtighedspolitik vil blive forvaltet centralt og udviklet individuelt inden for hvert land, idet der opbygges kapacitet med hvert team for at holde bæredygtighed i hjertet af vores planlægning og aktiviteter.

Hvert deltagende land vil udvikle et miljøstyringssystem og en handlingsplan, der beskriver de trin, der vil tages for at nå vores mål.

I 2019 vil vi måle vores grundlæggende miljøaftryk ved hjælp af en standardtilgang, og bruge den til at fastlægge målestandard og sætte mål, som vi vil arbejde hen mod hvert år. Vi vil spore, måle og dele vores fremgang på en transparent måde og forsøge at offentliggøre årsrapporter. Vi vil deltage i certificeringsordninger, hvor det er relevant.

Vi vil dele vores oplevelser (positive og negative) med de ændringer, vi foretager os, og dele best practice samt lære af hinanden.

Vi vil konstant forsøge at fortsætte udviklingen og forbedre denne position.

--------

1 Elleve af de sytten mål for bæredygtig udvikling er direkte relevante for live musikarrangementer og er anført her: 3 – Sundhed og trivsel, 4 – Kvalitetsuddannelse, 6 – Rent vand og sanitet, 7 – Bæredygtig energi, 9 - Industri, innovation og infrastruktur 11 – Bæredygtige byer og lokalsamfund, 12 – Ansvarligt forbrug og produktion, 13 – Klimaindsats, 14 – Livet i havet, 15 – Livet på land og 17 – Partnerskaber for handling.